počet produktů
0
cena nákupu
0,00 CZK
měna: CZK
Počítadlo přístupů
Online: 1
Dnes: 65
Týden: 432
Kontaktní formulář
Captcha Reload Image

Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky firmy Ing.Michal Prachař

 

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.pramich.cz provozovaném firmou Ing.Michal Prachař.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je firma Ing.Michal Prachař, se sídlem Brno-Maloměřice, Hrubinky 6a, PSČ 614 00, IČO 433 93 039, DIČ 63 12 22 04 64, zapsaná 22.9.1992 v živnost. rejstříku Magistrátu města Brna pod č.j. 04/14790/01/0 .

            Kontaktní údaje:

            Zákaznická linka:   603 889 164 ( po-pá 8.00-18.00 hod.)
            e-mail: info@pramich.cz Odpovědná osoba : Ing.Michal Prachař

Bankovní spojení: Komerční banka, číslo účtu 2128345621 / 0100             

 

1. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, respektive prodávající.

 Prodávající (dodavatel)  - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující – vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující  (spotřebitel) – je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání.

Kupující (nikoli spotřebitel)je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání a která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Obchodní podmínky – smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím v tomto dokumentu.

 

2. Všeobecná ustanovení

2.1.   Obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě Pramich.cz (dále jen „internetový obchod“), upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené mezi dodavatelem Ing.Michalem Prachařem (dále jen „prodávající“) a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou „spotřebitel“, řídí se vztahy, které obchodní podmínky neupravují, občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše ve znění pozdějších právních předpisů.

Je-li smluvní stranou "kupující nikoli spotřebitel“,   tj. fyzická osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění nebo osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele, řídí se vztahy obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění pozdějších právních předpisů. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

 

2.2.   Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi „prodávajícím“ a „kupujícím“. „ "Prodávající“  si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na svých internetových stránkách www.pramich.cz. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce "kupujícím."


3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

3.1.  Umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje „prodávající“ svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek.

 

3.2.  Na stránkách internetového obchodu naleznete zboží, které je nabízeno „prodávajícím“ k prodeji a to včetně uvedení aktuálních platných cen jednotlivých položek. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazeny na stránkách internetového obchodu.

 

3.3.    Pro objednání zboží vyplní „kupující“ objednávkový formulář na stránkách internetového obchodu. Zboží lze objednat i bez předchozí registrace a přihlášení  v internetovém obchodě. Objednávka zboží, vytvořená na stránkách internetového obchodu, je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Před zasláním objednávky „prodávajícímu“ je „kupujícímu“ umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky „kupující“ vložil a to i s ohledem na možnost „kupujícího“ zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do objednávky. Ceny zboží jsou platné v momentu uskutečnění objednávky

 

  3.4. Podáním objednávky „kupující“  stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i s reklamačním řádem, dodacím řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je „kupující“  dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

3.5. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky „kupujícím“ po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky „prodávajícím“. Uzavření smlouvy „prodávající“ neprodleně potvrdí „kupujícímu“ informativním mailem na adresu, kterou mu „kupující“ uvedl.  Uzavřená smlouva je „prodávajícím“ archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám.

 

3.6.   "Kupující" souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé "kupujícímu" při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí "kupující" sám.

3.7.   Dle novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty nelze od 1. 1. 2013 měnit údaje v již vystaveném daňovém dokladu (faktura).  Údaje v daňovém dokladu (faktura) je možné měnit jen v případě, kdy zákazník zboží ještě nepřijal a nezaplatil.

 

4. Platební podmínky a cena zboží

4.1.   "Prodávající" si vyhrazuje právo změny cen. Všechny ceny jsou smluvní. Ceny zboží bez DPH jsou uvedeny u výrobku drobným písmem, červeně zvýrazněně je pak uvedena konečná cena včetně DPH a všech souvisejících poplatků. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu "prodávajícím" v okamžiku potvrzení objednávky. 


4.2.   Platební podmínka je platba v hotovosti při předání předmětu plnění nebo možnosti využít dalších způsobů plateb, které jsou uvedeny níže. "Prodávající" je oprávněn požadovat před dodávkou zálohu ve výši  100 % hodnoty objednávky. V případě, že je záloha požadována, je vystaven doklad "Zálohová faktura ". Po dodání zboží je na daňovém dokladu hodnota zálohy odečtena.

Způsob platby :

a) dobírkou s převodem na účet u Komerční banky – číslo účtu 2128345621/0100 

b) bankovním převodem na účet u Komerční banky – číslo účtu 2128345621/0100 

 

4.3.   Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy.


4.4.   Společně s kupní cenou je „kupující“ povinen zaplatit „prodávajícímu“ také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. 


4.5.   V případě bezhotovostní platby je „kupující“ povinen uhradit kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek „kupujícího“ uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet „prodávajícího“.  


4.6.   Na základě kupní smlouvy vystaví „prodávající“ „ kupujícímu“ daňový doklad – fakturu. „Prodávající“ je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu zašle „prodávající“  „kupujícímu“  v elektronické podobě na elektronickou adresu „kupujícího“. Doporučuji Vám proto e-mail uvádět.
 Originál dokladu „prodávající“ přiloží „kupujícímu“ do balíku ke zboží.

 

5. Přeprava a dodání zboží

5.1.   Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností „prodávajícího“ realizovány v co nejkratším termínu, obvykle 1 - 5 pracovních dnů. Pokud zboží není skladem , pak ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší a „kupující“ je o této skutečnosti „prodávajícím“ informován. 

 5.2.  Místo odběru je stanoveno na základě objednávky „kupujícího“. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na adresu uvedenou v objednávce „kupujícího“. 

5.3.  Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu uvedenou „kupujícím“ zajišťuje „prodávající“. Zásilka se zbožím standardně obsahuje dodací list, návod na používání výrobku v českém jazyce a záruční list (pokud jej výrobce k výrobku přikládá). Pokud „prodávající“ k výrobku nepřikládá záruční list, tak postačí daňový doklad – faktura. 

5.4.   Dopravu zboží zajišťuje „prodávající“ na uvedenou adresu a to v rámci celé České republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí „kupující“ sám, při vytváření objednávky. Možný způsob dopravy a podmínky dopravy zboží jsou uvedeny na internetových stránkách Pramich.cz v sekci "Doprava". 

5.5.   Při převzetí zboží od přepravce doporučujeme důkladně zkontrolovat zboží bezprostředně při jeho převzetí. V případě, že obal vykazuje známky poškození nebo se objevují jiné skutečnosti, které nasvědčují, že by mohlo být poškozené i samotné zboží, doporučujeme zásilku nepřebírat nebo sepsat zápis o poškození zásilky s řidičem přepravní služby.

 Sepsaný zápis o škodě usnadní řešení případné reklamace. 

5.6.   Podepsáním přepravního listu přepravci „ kupující“ souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zásilka není mechanicky poškozena. Před podpisem proto raději pečlivě zkontrolujte přepravní obal.

 

6. Odstoupení od kupní smlouvy

6.1.   Storno objednávky ze strany kupujícího – kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu. Stornovat lze buď telefonicky (603 889 164) nebo na emailu info@pramich.cz . Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, e-mail a číslo objednávky.


6.2.   Nárok pro odstoupení od kupní smlouvy je právo „spotřebitele“. V případě nákupu , kdy „kupující není spotřebitelem“ , tzn. že jedná v rámci podnikatelské činnosti (uvedení IČO na nákupní doklad) nárok na odstoupení od kupní smlouvy nevzniká. V tomto případě se prodej neřídí občanským zákoníkem, ale obchodním zákoníkem, který tuto možnost nezmiňuje.
 
6.3.   „Kupující“ bere na vědomí, že dle § 1837 , písm. d), občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb.), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání „kupujícího“. 


6.4.   Nejedná-li se o případ uvedený v článku 6.3. nebo o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má „kupující“ v souladu s ustanovením § 1820, odst. 1 písm. f) (č. 89/2012 Sb.),  občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů od převzetí zboží bez udání důvodu. Pokud se tak rozhodne, kontaktuje „prodávajícího“ prostřednictvím formuláře pro odstoupení od smlouvy, ve kterém uvede požadované údaje uvedené na formuláři. „Prodávající“ pak potvrdí „spotřebiteli“ bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí. 

 

6.5.   Vracené zboží musí být nepoškozené, pokud možno v původním obalu, s kompletní dokumentací, bez známek užívání nebo opotřebování, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal a toto odešle zpět v uvedené 14 denní lhůtě na adresu „prodávajícího“ : Ing. Michal Prachař, Hrubinky 6a, 614 00 Brno. Odstoupení od smlouvy musí být „prodávajícímu“ doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Rozhodující je datum odeslání. Zboží nelze vracet na dobírku. Taková zásilka nebude přijata. Při odstoupení od smlouvy ve 14 denní lhůtě bez udání důvodu vynaložené náklady na poštovné za zpětné zaslání „prodávajícímu“ hradí „spotřebitel“. 

 

6.6.   Odstoupí-li „spotřebitel“ od smlouvy, vrátí mu „prodávající“  bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, pokud byly „spotřebiteli“ účtovány (doprava zdarma), které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. „Prodávající“ vrátí „spotřebiteli“ přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím „spotřebitel“ souhlasil a pokud mu s tím nevzniknou další náklady.

6.7.   „Spotřebitel“  bere na vědomí, že pokud zboží vrácené „prodávajícímu“ bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká „prodávajícímu“ vůči „spotřebiteli“ nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je „prodávající“ oprávněn jednostranně započíst proti nároku „spotřebitele“ na vrácení kupní ceny. Za znehodnocení zboží nemůže být považováno běžné poškození původního obalu, které vzniklo vybalováním zboží. „Prodávající“  má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

 6.8.   Storno objednávky ze strany prodejce - prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, dále také v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních tří číslic na místo čtyř, a jiné zjevné chyby v psaní. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že spotřebitel zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu nejpozději do čtrnácti dnů, od storna objednávky ze strany prodávajícího.

 

7. Odpovědnost za vady, záruka, rozpor s kupní smlouvou

7.1.   "Kupujícímu" před prvním použitím důrazně doporučujeme prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. V opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu. Záruční doba začíná běžet převzetím věci kupujícím. 


7.2.   Záruční doba je uvedena u každého výrobku v detailu zboží v jeho popisu. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad – faktura.
 
7.3.   Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá :

  1. mechanickým poškozením zboží

  2. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,

  3. neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,

  4. zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,

  5. provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,

  6. zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,

  7. zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Na žádost "kupujícího" je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Ten může být nahrazen dokladem o zakoupení věci, pokud obsahuje obchodní firmu prodávajícího, IČO a sídlo. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky formou prohlášení v záručním listě.


 7.4.   Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČO).
 
 
7.5.   Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).
 
7.6.   "Prodávající" odpovídá "kupujícímu" za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, "prodávajícím", výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který "prodávající" pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. Za vadu se nepovažuje změna zabarvení povrchu měděných fontán a jiných výrobků zhotovených z  mědi (zezelenání, případně ztmavnutí až zčernání), neboť toto je zcela přirozený jev způsobený atmosférickou vlhkostí a znečištěním ovzduší a ve svém důsledku nemá vliv na funkčnost výrobku.

 

7.7.   Jde-li o vadu odstranitelnou, má "kupující" právo na bezplatné řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy. Jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, má "kupující" právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy. Jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, má kupující právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.
  
7.8.   V případě, že věc při převzetí "kupujícím" není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má "kupující" právo na to, aby dodavatel bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku "kupujícího" buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může "kupující" požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud "kupující" před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během 6 (šesti) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
 
7.9.   Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).
 
7.10.   Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese internetového obchodu : Ing.Michal Prachař, Hrubinky 6a, 614 00 Brno. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.


 

 7.11.   O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím spotřebitelem nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. Případnou opravu zajistí prodávající. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného a prodávající je povinen nahradit kupujícímu nejnižší nutné vynaložené náklady, které kupujícímu vznikly v souvislosti s reklamací. V případě zjevně neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou zjevně bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).
 
7.12.   "Prodávající" vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

 

8. Ochrana osobních údajů

8.1.   Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 
 
8.2.   Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo. V případě nákupu jako právnická osoba také identifikační číslo, daňové identifikační číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 
 
8.3.   Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat dodavatele o změně ve svých osobních údajích.
 
8.4.   Údaje o Vaší činnosti, o Vašich nákupech (jsou nutné pro zajištění dodávek zboží, vyřizování reklamací a podobně) jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetím stranám. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 
8.5.   Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 
8.6.   V případě, že by se kupující domníval, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
 
     a) požádat prodávajícího o vysvětlení

     b) požadovat, aby prodávající odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
 
8.7.   Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat.

8.8.   "Kupující" souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
 
8.9.    Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na info@pramich.cz nebo tuto skutečnost oznámí prodávajícímu telefonicky. 

 

8. 10.   Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

 

8.11.   Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

9. Recenze u výrobků

9.1.   Prodávající si vyhrazuje právo nezveřejnit u výrobků recenze, které obsahují nevhodné výrazy, jsou nepravdivé, nesouvisí se zbožím, odkazují na jiné stránky nebo jakkoliv jinak poškozují společnost.

 

10. Závěrečné ustanovení

10.1.   Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 
10.2.   Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu Pramich.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.